Regulamin sklepu

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy Rajsoczewek.pl, działający pod adresem www.rajsoczewek.pl, prowadzony jest przez spółkę pod firmą: Inter-Optyk Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Andrychowie, Plac Mickiewicza 3, 34-120 Andrychów, pod nr NIP 5512620783, nr REGON 360371223, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000536675.

2. Użyte w regulaminie zwroty oznaczają odpowiednio:
1) Usługodawca/Sprzedający – właściciel sklepu internetowego Rajsoczewek.pl, o którym mowa w ust. 1 powyżej;
2) Usługobiorca/Klient – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
3) Przedsiębiorca – Usługobiorca/Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.),
4) Konsument – Usługobiorca, Klient będący osobą fizyczną dokonujący z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5) Sklep – sklep internetowy rajsoczewek.pl dostępny pod adresem internetowym https://www.rajsoczewek.pl/
6) Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,
7) Konto Klienta – miejsce dostępne dla Usługobiorcy po wprowadzeniu adresu email i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.

3. Wszelkie informacje o produktach znajdują się w kartach produktów, informacje o ograniczeniach dotyczących dostarczania oraz akceptowanych sposobach płatności przedstawiane są w dziale „Koszyk” po dodaniu produktów, a realizacja obowiązku informowania konsumenta w umowie zawieranej na odległość odbywa się w dziale „Historia zamówień”, do którego można przejść z działu „Moje konto”. Konsumentowi przekazywane są potwierdzenia zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi.

§2 RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Usługi świadczone drogą elektroniczną polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.
2. Usługodawca umożliwia skorzystanie z usługi „Newsletter”. Zapisanie się do subskrypcji wymaga podania adresu e-mail oraz udzielenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych.
3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.
4. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski. Istnieje także możliwość wysyłki za granicę. W sytuacjach szczególnych warunki sprzedaży i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z Klientem.

§3 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. W celu korzystania ze strony internetowej Sklepu rajsoczewek.pl Usługobiorca powinien posiadać:
a) przeglądarkę internetową Chrome ( wszystkie wersje), Internet Explorer nie starszej niż 7.0 lub Mozzila Firefox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Opera w wersji nie starszej niż 2, Safari ( Apple)
b) włączoną obsługę Java Script
c) aktywny adres e-mail

2. Informujemy, iż strona internetowa Sklepu wykorzystuje pliki cookie. Do prawidłowego działania strony zaleca się wyrażenie zgody na włączenie obsługi plików cookie. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików cookie, a także możliwości określenia przez Usługobiorcę warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookie, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Usługobiorcę telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się tutaj

§4 REJESTRACJA, WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Usługobiorcy tworzone jest indywidualne Konto Klienta.
2. Usługobiorca, w celu rejestracji powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail oraz ustawienie hasła.

3. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku gdy formularz wypełnia konsument są to:
a) imię i nazwisko
b) adres zamieszkania ( ulica, nr budynku, nr lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj)
c) numer telefonu

4. Ponadto w sytuacji częstej nieobecności konsumenta w miejscu zamieszkania, opcjonalne jest podanie dodatkowego adresu do wysyłki ( będącego np. adresem pracy, opatrzonego wskazaniem godzin pracy).

5. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia Przedsiębiorca do wysyłki zakupionych towarów należy podać:
a) firmę
b) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)
c) adres płatnika ( ulica, nr budynku, nr lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj)
d) imię i nazwisko osoby do kontaktu
e) numer telefonu
f) adres dostawy jeżeli inny niż firmy

6. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Usługobiorcę adres e-mail zostanie wysłana informacja o założeniu konta.
7. Usługobiorca może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
8. Rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Usługobiorcy dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięcie.

9. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
a) cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu
b) działalność Usługobiorcy jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich
c) otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnych charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności
d) uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Usługobiorcę o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Klienta
e) Usługobiorca dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych lub w inny sposób dostarcza treści bezprawne
f) Usługobiorca w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu
g) podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail

10. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust.9 pkt g, należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych ( np. postaci bajkowych)
11. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Usługodawcę zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta. Oświadczenie o wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Usługobiorcę może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail sklep@rajsoczewek.pl
12. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
13. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust.8 i 10 wynosi 14 dni.

§5 WARUNKI SPRZEDAŻY

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok za pośrednictwem sieci Internet w sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.rajsoczewek.pl
2. Zamówienia można składać również po dokonaniu rejestracji. Usługobiorca, który dokonał rejestracji, może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na Konto Klienta podając adres e-mail i hasło.
3. Informacje o aktualnym statusie zamówienia są dostępne na stronie Konta Klienta po zalogowaniu w Sklepie. Zamawiający są informowani o statusie zamówienia na swoim Koncie Klienta w Sklepie.

4. Złożenie zamówienia odbywa się w następujący sposób:
a) na karcie z produktem wystarczy kliknąć ikonę o nazwie „DODAJ DO KOSZYKA”. Odznaczone w ten sposób produkty są dodawane do koszyka zakupowego, który jest widoczny na górze strony sklepu. KOSZYK można przeglądnąć w dowolnej chwili oraz z niego wychodzić, wracając do zakupów przez przycisk „POWRÓT DO ZAKUPÓW”. Koszyk pozwala zwiększyć lub zmniejszyć ilość danego produktu. Pozwala również całkowicie usunąć produkt. W koszyku wybierana jest metoda dostawy i forma płatności
b) jeżeli „ZAMÓWIENIE” zawiera wszystkie produkty, które Klient chce zakupić w wybranych ilościach, a także został wykorzystany przysługujący kod rabatowy należy kliknąć przycisk „PRZEJDŹ DO KASY”
c) w kolejnych kroku należy wybrać adres płatnika, a także adres dostawy, jeżeli jest inny niż adres płatnika i kliknąć przycisk „KONTYNUUJ”
e) jeżeli wszystkie dane zostały poprawnie uzupełnione należy wybrać przycisk „ZAMAWIAM”
f) Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Zmiany w zamówieniu Klient może dokonywać przez kontakt z biurem obsługi klienta pisząc na adres sklep@rajsoczewek.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego. Możliwość anulowania zamówienia przed przekazaniem go do wysyłki pozostaje bez wpływu na prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w paragrafie 7.
g) informacje zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego. Ofertę zakupu składa Klient.
h) ceny towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich, zawierają podatek VAT. (w przypadku wersji anglojęzycznej, klient ma możliwość wyboru waluty, która przeliczana jest według aktualnego kursu NBP).
i) informacje o cenie produktu podane są na karcie produktu. Są to ceny obowiązujące w danej chwili i mogą one ulegać zmianom. Zmiany nie dotyczą już złożonych zamówień, a Klient i Sprzedający są związani ceną obowiązującą w chwili złożenia zamówienia.
j) zamówiony towar powinien zostać dostarczony pod adres punktu odbioru wskazany przez Klienta – obowiązuje termin realizacji podany dla produktu o najdłuższym czasie realizacji w złożonym zamówieniu plus czas dostawy – w zależności od wybranej formy dostawy. Klient zawsze informowany jest o terminie spełnienia świadczenia.
k) na czas oczekiwania na przesyłkę od momentu zamówienia składa się termin wysyłki ( dni robocze) i czas dostarczenia przesyłki przez Pocztę Polską lub firmę kurierską DPD bądź kuriera InPost. Czas dostarczenia przesyłki przez Pocztę Polską wynosi zazwyczaj do 48 godzin od chwili nadania przesyłki. Czas dostarczenia przesyłki przez DPD bądź kuriera InPost wynosi zwykle 24 godziny od momentu nadania przesyłki (tylko dni robocze), tym samym przesyłka kurierska wysłana w piątek zostanie dostarczona w poniedziałek. Czas dostarczenia przesyłki do paczkomatu zależny jest od wielu czynników, jak jego obłożenie (wolne skrytki w urządzeniu), dostarczenie przez kuriera uzupełniającego paczki, itp. Bardzo duże znaczenie mają dobrze wypełnione dane adresowe.
l) towar opuszcza magazyn sklepu w terminie podanym jako termin wysyłki od momentu potwierdzenia zamówienia lub wpłynięcia przelewu na konto i jest dostarczany w sposób wybrany przez Klienta.
ł) koszty dostawy obciążają Klienta. O wysokości kosztów dostawy Klient jest informowany najpóźniej w chwili wyrażenia przez państwa woli związania się umową na odległość.
m) w przypadku braku towaru w magazynie Klient jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.
n) do każdej przesyłki dołączamy potwierdzenie kupna (paragon lub faktura)

5. Sklep internetowy rajsoczewek.pl nie bierze udziału w promocjach, konkursach i innych wydarzeniach organizowanych przez producentów i dystrybutorów sprzedawanych produktów, chyba, że sklep sam deklaruje udział w przeprowadzanej akcji.

6. Sklep prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną, w związku z tym Klient może nabyć więcej niż 6 sztuk tego samego lub podobnych towarów, po wcześniejszym uzgodnieniu z obsługą sklepu.

7. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia składanego przez Przedsiębiorcę jeżeli łączna wartość zamówień przekracza 1000 zł w ciągu 30 kolejnych dni.

§6 PŁATNOŚCI

1. Klient ma do wyboru opisane poniżej sposoby płatności:
a) za pobraniem – w przypadku gdy towar jest wysyłany przez kuriera lub pocztą za towar płacą Państwo w chwili odbioru przesyłki
b) płatność przelewem bankowym
c) płatność błyskawiczną, Przelewy24

2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem przelewy24.pl

§7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dn. 30 maja 2014r. (Dz.U.2014.827) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może co do zasady w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb tj. przy indywidualnych zamówieniach zgodnie z zaleceniami okulisty. Dotyczy soczewek kontaktowych oraz szkieł korekcyjnych z indywidualnymi parametrami. Produkty wytwarzane na zamówienie z indywidualnymi parametrami nie podlegają wymianom ani zwrotowi.
c) produkty przy których widnieje informacja, że jest to produkt na zamówienie - służy zaspokojneiu indywidualnego zapotrzebowania klienta. Zamawiany przez sklep z dystrybucji po uprzednim złożeniu i opłaceniu zamówienia przez klienta.

3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy środki za zwracany produkt. Rozpatrzenie zwrotu nastąpi niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać nam rzecz niezwłocznie, a każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Koszt zwrotu produktów ponosi bezpośrednio kupujący.

4. W przypadku zwrotu opraw przeciwsłonecznych oraz opraw korekcyjnych, warunkiem koniecznym jest odesłanie okularów w stanie idealnym wraz z założoną, nienaruszoną plombą zabezbieczającą.

5. Zwrot zapłaconej przez Konsumenta kwoty zostanie dokonany przelewem na wskazane przez Konsumenta konto bankowe w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego przesyłki zwrotnej.

6. Adres na który należy odesłać zwracany produkt:
Inter-Optyk – Sklep Internetowy
ul. Wyzwolenia 491
43-374 Buczkowice
z dopiskiem „ZWROT”
 

§8 REKLAMACJE

1. Sklep RajSoczewek.pl odpowiada z tytuły rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu. Wyłącza się odpowiedzialność z tytuły rękojmi, jeżeli Kupującym nie jest Konsument.
2. Reklamacje mogą Państwo składać w wybrany przez Państwa sposób: pod adresem e-mail sklep@rajsoczewek.pl, telefonicznie pod nr telefonu 33 870-11-00 lub też listownie wysyłając korespondencję na adres Inter-Optyk Sp. z o.o. Sp. K. ul.Wyzwolenia 491, 43-374 Buczkowice. Złożenie reklamacji w podany wyżej sposób pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji, aczkolwiek złożenie reklamacji we wskazany sposób nie stanowi wymogu złożenia, rozpatrzenia lub uznania reklamacji.
3. Klient zobowiązany jest przesłać soczewki bądź okulary do Sklepu z zachowaniem ostrożności. Reklamowane soczewki powinny być zabezpieczone przez wyschnięciem tj. zanurzone w płynie pielęgnacyjnym i opakowane w sposób zabezpieczający je przed powstaniem uszkodzeń mechanicznych w trakcie wysyłki. Również reklamowane okulary powinny być opakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem mechanicznym w trakcie wysyłki.
4. W przypadku reklamacji soczewek lub okularyów - będą one przekazane do producenta. Na podstawie wykonanej przez producenta ekspertyzy, ustalona zostanie zasadność roszczenia. Sprzedający w terminie 14 dni ustosunkuje się do żądania Klienta. W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
5. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Klient może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

6. Sklep internetowy Rajsoczewek.pl nie uwzględnia reklamacji obejmujących:
- pomyłki Klienta popełnione w trakcie zamawiania towaru (złe parametry soczewek)
- złe dobranie soczewek dla Klienta przez optyka, optometrystę lub lekarza okulistę
- brak terminowych kontroli wzroku u lekarza okulisty, optometrysty lub optyka
- używanie soczewek niezgodnie z ich przeznaczeniem tj. doprowadzenie do wyschnięcia soczewek po wyjęciu z blistra, zabrudzenie soczewek kosmetykami lub innymi środkami chemicznymi, doprowadzenie przez Klienta do zabrudzenia soczewek, skutkującego brakiem możliwości przeprowadzenia ich ekspertyzy, używanie soczewek dłużej niż jest to zalecane przez producenta, uszkodzenie soczewki w wyniku nie prawidłowego otwarcia/zamknięcia pokrywy pojemnika na soczewki.

§9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez sklep internetowy jest Grupa Inter-Optyk (współadministratorzy), która przetwarza dane osobowe zgodnie z Polityką prywatności Grupy Inter-Optyk z dnia 25 maja 2018 r. tutaj.